JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

JAVNI POZIV ZA PRODAJU

RASHODOVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

 

I          PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanog službenog putničkog motornog vozila JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, metodom javnog nadmetanja putem pribavljanja zatvorenih pisanih ponuda.

 

II         PODACI O VOZILU

Vozilo - Lada Niva (Benzin i LPG)

 

1. Registarske oznake

K62-E-375

2. Vrsta vozila

Putnički automobil-terensko

3. Marka vozila

Lada

4. Model

Niva

5. Broj sjedišta

5

6. Broj vrata

3

7. Vrsta motora

Benzin i LPG

8. Snaga motora (kw)

61

9. Radna zapremina (cm3)

1690

10. Godina proizvodnje

2011

11. Prva registracija

2012

12. Registrovano do

21.03.2017.

13. Kilometraža

(neispravno)

14. Boja

zelena

15. Početna vrijednost u KM (bez PDV-a)

1.500,00 KM

 

Motorno vozilo se prodaje u zatečenom stanju po principu viđeno-kupljeno, što isključuje naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka. 

Vozilo se može pogledati na parking prostoru firme „Autoservis Čamac“ Obrt, ul. 5. Korpusa br.26, 77 000 Bihać, radnim danima od 12,00-14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon/fax 037/221-528 ili na e-mail adresu JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać: nabavke.jp.np.una@gmail.com.    

 

III       USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na adresu Uprave JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, ul. Bosanska br.1, 77 000 Bihać. Krajnji rok za predaju ponuda je do 03.02.2017.godine do 16,00 sati, uključujući i sve ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena.  

Sve ponude pristigle poslije navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje. 

Prodaja vozila će se izvršiti i ako se dostavi samo jedna odgovarajuća ponuda.

 

IV       SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži: 

Za fizička lica:

- ime i prezime, broj lične karte, adresa i kontakt telefon,

- original ili kopiju potvrde o mjestu prebivališta (CIPS ili kopija lične karte),

- iznos ponude (bez PDV-a) izraženo u KM, na potpisanom Obrascu za cijenu ponude koji se nalazi u prilogu Poziva.

 

Za pravna lica:

- pismo ponude na memorandumu ponuđača sa nazivom, tačnom adresom i ID brojem (ukoliko je ponuđač PDV obaveznik potrebna je fotokopija uvjerenja o PDV registraciji, ukoliko nije, potrebna je pismena izjava da nije u sistemu PDV-a),

- kopija izvoda iz sudskog registra,

- iznos ponude (bez PDV-a) izraženo u KM, na potpisanom i ovjerenom Obrascu za cijenu ponude koji se nalazi u prilogu Poziva.

        

V         OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda će se održati u srijedu 08.02.2017.godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, ul. Bosanska br.1, 77 000 Bihać.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponudu za javni poziv (fizička lica), odnosno, osoba ovlaštena za učešće na prodaji putem pribavljanja pismenih ponuda (pravna lica).

 

VI       OCJENA PONUDA

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena u odnosu na početnu.

Ponuda koja ne bude sadržavala sve potrebne elemente definisane u tački IV, neće se uzeti u razmatranje.

Ponuda čija cijena bude manja u odnosu na početnu, neće se uzeti u razmatranje.             

U slučaju kada su ponude istovjetne, ponuđačima će se dati primjeren rok da se izjasne o novoj ponudi, na način da istu trebaju dostaviti na adresu Uprave JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać do roka koji će biti naknadno određen.

Kupac sa najvećom ponuđenom cijenom će sklopiti ugovor o kupoprodaji sa prodavcem, te je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 7 (sedam) dana od potpisivanja ugovora, na žiro račun Prodavca broj: 3385002275096604 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Podružnica Bihać.          

Prodavac će nakon obostranog potpisivanja ugovora ispostaviti fakturu za kupljeno vozilo.

Ukoliko ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom ne uplati iznos kupoprodajne cijene u roku, ugovor o kupoprodaji postaje nevažeći. U tom slučaju, kupcem se proglašava naredni najbolji ponuđač koji je zadovoljio uslove prodaje. 

Troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima snosi krajnji kupac.

Predaja kupljenog rashodovanog službenog vozila JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać izvršit će se po uplati ugovorene kupoprodajne cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji vozila.

 

Obrazac za cijenu ponude možete pronaći na sljedećem linku:

http://nationalpark-una.ba/addDocuments/uploads/14849241061856217883.pdf