Prestanak zabrane ribolova

O D L U K A

o stavljanju van snage

Odluke o zabrani ribolova u određenim ribolovnim revirima

Nacionalnog parka „Una“

Član 1.

Stavlja se van snage Odluka o zabrani ribolova u određenim ribolovnim revirima Nacionalnog parka „Una“, broj: 01-2262/17 od 18.08.2017. godine.

Član 2.

Ribolov u revirima br. 1 Martin Brod i br. 1A „Gečet“ se može vršiti sukladno postojećim propisima odnosno na način i u vrijeme kao i prije zabrane ribolova.         

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 05.09.2017. godine (utorak) za FF revir  br. 1 Martin Brod i od 08.05. 2017. godine (petak) za revir br.1A Gečet.