Dan rijeke Save

Dan rijeke Save, jedne od najzanimljivijih i najkompleksnijih rijeka u Europi, obilježava se 1. lipnja u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.  Obilježava se s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja, važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

Rijeka Sava nastaje spajanjem dviju slovenskih rijeka – Save Bohinjke i Save Dolinke. U izvorišnom dijelu Sava je široka svega par metara da bi na ušću u Dunav u Beogradu bila široka gotovo 300 metara. Duž svog toka od 926 kilometara, Sava sadrži cijeli spektar različitih riječnih staništa i prima vodu iz gotovo 250 pritoka! U izvorišnom dijelu je prava krška rijeka, brza, divlja i bistra, a prema ušću je sve sporija i sve zamućenija. Sava prolazi kroz četiri države – Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju spajajući tri glavna grada, Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Pritom ih ne povezuje prometno jer nije cijelim svojim tokom plovna.

Rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, veoma je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja znači život ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Zahvaljujući  dobroj očuvanosti, u rijeci i uz rijeku Savu nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Rijeci Savi je svojstvena iznimna biološka i krajobrazna raznolikost. Njezino porječje sadržava velike površine riječnih močvara i nizinski kompleks šuma, a i jedinstven je primjer rijeke s poplavnim nizinama koje su i dalje netaknute te ublažavaju poplave i podržavaju biološku raznolikost. Također uključuje i brojna važna područja za život ptica i biljaka te zaštićena područja na državnoj razini i područja na popisu Natura 2000. Na području Zagrebačke županije imamo Ornitološki rezervat Sava-Strmec koji se nalazi u Svetoj Nedelji, ali i Natura područja Sava uzvodno od Zagreba, Sava kod Hrušćice, što je zadnji dio rijeke Save na kojem nalazimo mnoštvo sprudova i riječnih otoka, te Sava nizvodno od Hrušćice.

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije provodi dva projekta vezano uz rijeku Savu „Sloboda za Savu“ i „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama Sava TIES“ s ciljem zaštite, očuvanja i boljim upravljanjem rijekom Savom. Oba projekta sufinanciraju se sredstvima iz međunarodnih fondova.