OBAVIJEST !!!

Obavještavamo pravna lica koja su registrovana kod nadležnih organa za pružanje usluga vezano za vršenje usluga sportsko-rekreativnih aktivnosti na vodenim tokovima (rafting, kajak,kanu i ronjenje) i fizička lica  koja zbog zadovoljavanja svojih sportsko-rekreativnih potreba sprovode ove vrste aktivnosti (rafting, kajak,kanu i ronjenje) da je došlo do izmjene Cjenovnika za 2020.

Naknade se plaćaju u iznosima:

- 9,00 KM (devet KM) za svakog posjetitelja u plovilu - korisnika usluga na dionici Štrbački buk-Lohovo,

- 4,00 KM (četiri KM) za svakog posjetitelja u plovilu - korisnika usluga na dionici Martin Brod - Kulen Vakuf,

- 2,00 KM (dvije KM) za svakog posjetitelja u plovilu - korisnika usluga na dionici Troslap/Dvoslap,

- 12,00 KM (dvanaest KM) za svakog posjetitelja ronioca koji vrši podvodne aktivnosti u rijeci Uni na dionici Martin Brod - Lohovo

Također pozivamo sva Pravna lica koja su registrovana kod nadležnih organa za pružanje usluga vezano za vršenje usluga sportsko-rekreativnih aktivnosti na vodenim tokovima (rafting, kajak,kanu i ronjenje) da se jave u Upravu Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać kako bi potpisali Ugovor o poslovnoj tehničkoj suradni za 2020. godinu.

Uprava JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać odlučila je da u cilju stvaranja povoljnijeg ekonomskog ambijenta i povećanja interesa ljubitelja prirode za posjetu i obavljanje sportsko-rekreativnih aktivnosti u području Nacionalnog parka „Una“ izmjeni iznose naknada koje su ranije definirane u Cjenovniku za 2020.