Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

Raspisan je Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, tekst Konkursa:

 

Na temelju člana 12. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", br.8/05, 81/08 i 22/09) i člana  44. i 47. Statuta Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać („Službene novine Federacije BiH“ br.58/09 i 31/14) i Odluke Nadzornog odbora broj: 02-2604-1/20 od 29.12.2020. godine, Nadzorni odbor raspisuje: 
 
JAVNI KONKURS
za imenovanje direktora
Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
 
I
Raspisuje se javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać.
 
II
Direktora  imenuje Nadzorni odbor, uz saglasnost osnivača, iz reda kandidata koji po menadžerskim i stručnim  znanjima i iskustvu najboje odgovara  obavljanju operativnih i  poslovnih potreba Društva.
 
1. Direktor Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać nadležan je da:  
- predsjedava Upravom,
- organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,
- zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja,
- predlaže razvojnu i poslovnu politiku,
- predlaže planove rada i program razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje,
- usvojeni plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu,
- predlaže organizaciju Društva,
- odgovoran je za zakonitost rada u Društvu,
- podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun,
- donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i općim aktima Društva,
- izvršava i organizira provođenje odluka organa Društva,
- utvrđuje prijedloge općih akata Društva,
- odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika,
- odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom    
   i Pravilnikom o radu,
- poduzima radnje vezane za registraciju Društva,
- zaključuje ugovore i poduzima i druge pravne radnje.
 
2. Opći uvjeti  
 
Kandidat za Upravu-direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać  mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:  
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,  
- da je stariji od 18 godina i mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u  
   periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,  
- da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,  
- da mu presudom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave; 
-  da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbi člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i 
   drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 
   12/03 i 34/03).  
-  da nije izabrani zvaničnik,nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i  
    nosiocima izvršnih funkcija u smislu odredbi člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama  
    vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj:70/08).  
- da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup iz oblasti privrednog i financijskog kriminala    
   u periodu od 5 godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne  
 
3. Posebni uvjeti  
 
Pored općih uvjeta, kandidat za Upravu-direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“d.o.o. Bihać, mora ispunjavati i posebne uvjete i kriterije utvrđene Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje uprave Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, a to su:
  
-    da ima završenu visoku stručnu spremu (VSS), ekonomski, prirodno matematički fakultet, fakultet biotehničkih nauka, pravni ili drugi tehnički fakultet ili diplomu visokog obrazovanja prvog (240 ESCT), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja,
-   da ima najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 (pet) na rukovodnim  poslovima,
-   da ponudi program rada i razvoja Društva u mandatnom periodu,
-   da ima stručna znanja iz oblasti potrebnih za rad nacionalnog parka,
-   da ima certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih, 
     društava sa udjelom državnog kapitala.
 
Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata, kao posebni uvjeti u obzir će se uzeti slijedeći kriteriji:
- stručne sposobnosti za razumjevanje poslovnih izvještaja;
- prilagodljivost timskom radu i sposobnost upravljanja ljudskim resursima; 
- sposobnost odlučnog i neposrednog donošenja odluka
- sposobnost savjesnog i odgovornog vršenja dužnosti
- rezultati ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje jednog od svjetskih jezika.
 
4. Mandat  
 
Mandat direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“d.o.o. Bihać  je četiri godine .
 
5. Potrebni dokumenti  
 
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:  
-  izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci);  
-  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);  
-  potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat   
   disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja  
    upražnjene pozicije;  
 -  uvjerenje da nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu niti je izrečena  
    nepravomoćna osuđujuća presuda izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca)
 -  uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup iz oblasti privrednog i finansijskog  
    kriminala izdato od nadležnih organa, u periodu od 5 godina od dana  
    pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora (uvjerenja nadležnog 
    MUP-a, ne starija od tri mjeseca),  
-   potpisanu i overenu izjavu da kandidatu presudom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u 
    nadležnosti Uprave, 
-  diplomu o završenoj VSS (nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i  
    Hercegovini), 
-  dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (uvjerenje ili potvrda),  
-  potpisanu i ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na 
    bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;  
-  potpisanu i ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci smislu odredbi člana 5. 
   Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 
   ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), 
-  potpisanu i ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 5. Zakona o sukobu 
    interesa u institucijama  vlasti Fedracije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije  BiH",  
    broj:70/08),
-  potpisanu i ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne I Hercegovine,  
-  certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava  sa 
   udjelom državnog kapitala,
-  biografiju s adresom i kontakt telefonom.  
 
Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.  
Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.  
 
6. Ostale napomene  
 
Komisija za izbor će sve kandidate koji uđu u uži izbor pozvati na intervju u roku od deset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava nisu ušli u postupak za izbor. 
 
7. Podnošenje prijava  
 
Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, u dnevnom listu: „Dnevni avaz“ Sarajevo i na službenoj web stranici JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnom listu, odnosno "Službenim novinama Federacije BiH".  
Prijave na javni konkurs s traženim dokumentima dostavljaju se putem poštanske službe preporučeno, na adresu:  
Javno preduzeće Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać
Komisija za izbor i imenovanje 
Bosanska 17D 
77000 Bihać  
sa naznakom za  
"Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.  
 
 
 
                  Predsjednica Nadzornog odbora
 
                                                                                 
   ___________________________________
              s.r.  Željka Marković-Sekulić, dipl. pravnica

 

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti i u pdf. formatu na slijedećem linku.