Fond za zaštitu okoliša Federacije BIH financira istraživanje vukova u Nacionalnom parku Una

Krajem maja ove godine JP Nacionalni park "Una" d.o.o. započelo je implementaciju naučno-istraživačkog projekta "Divljina i život zvijeri Nacionalnog parka Una- Faza Vuk 2" koji je nastavak prve faze projekta istraživanja vukova u području Nacionalnog parka Una i njegovih kontakt zona iz 2018. i 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 50.710 KM od čega Fond za zaštitu okoliša Federacije BIH sufinancira 34.600 KM, a Nacionalni park Una učestvuje sa vlastitim sredstvima u visini od 16.110 KM. Nakon više godina praćenja populacije medvjeda, stečenih znanja, iskustava i potrebne opreme, nastavljamo istraživanja velikih zvijeri, ovaj put sa akcentom na populaciji vuka na našem području.

Cilj svih dosadašnjih projekata i kontinuiranih aktivnosti koje provodimo od 2012. godine jeste uspostava mehanizama za dugoročne aktivnosti sa kojima bi se osigurala zaštita populacija, praćenje i inventarizacija velikih zvijeri u Nacionalnom parku Una i USK, kao i način harmonične koegzistencije sa ljudima. Jedan od važnih ciljeva je da se takvi mehanizimi, metode, znanja i iskustva prenesu na ostala područja, institucije u zemlji i pojedince, a kojima je u fokusu interesovanja zaštita prirode, vrsta i staništa, posebno velikih zvijeri. Projekat traje 12 mjeseci i provodi se pod stručnim voditeljstvom dr.sci. Slavena Reljića sa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i voditelja projekta Harisa Hadžihajdarevića ispred NP Una.

Pored Nacionalnog parka Una koje provodi projektne aktivnosti, u duhu ranije započete suradnje istraživanja će se vršiti i na području Posebnog lovišta Plješevica sa kojim upravlja ŠPD "Unsko-sanskog šume" d.o.o. Bos. Krupa i Lovištu "Bihać" sa kojim gazduje ULO "Bihać". Kroz dosadašnje projekte Nacionalni park Una je nabavio opremu potrebnu za provođenje ovakvih projekata (medvjeda i risa), a sa ovim projektom bismo osigurali ostalu opremu potrebnu za istraživanje i praćenje vukova koja nam nedostaje. Može se reći kako je Nacionalni park Una među pionirima u istraživanju velikih zvijeri u Bosni i Hercegovini, a važno je istaknuti da i druge institucije i organizacije uviđaju značaj istraživanja velikih zvijeri.

Na temelju potpisanog Ugovora o nastavnoj, naučnoj i stručnoj saradnji sa Veterinarskim fakultetom u Sarajevu, ova obrazovna ustanova sve više daje značaja istraživanju divljih životinja, posebno velikih zvijeri. Uporedo sa našim projektom, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu provodi projekat "Istraživanje parazitarnih oboljenja divljači na području FBIH sa ciljem očuvanja i unapređenja biodiverziteta", a voditelj projekta je prof.dr. Jasmin Omeragić. I ovaj projekat financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BIH. Jedan dio planiranih aktivnosti ova dva projekta su povezani u dijelu prikupljanja bioloških materijala i njihove laboratorijske analize koja će se vršiti u laboratorijima Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Da je istraživanje velikih zvijeri u BIH važno i da postoji sve više interesa za ovakve aktivnosti pokazuju sve više institucija i nevladinih organizacija u BIH koje apliciraju i provode naučno-istraživačke projekte za velike zvijeri. Tako je prošle godine Centar za životnu sredinu iz Banja Luke uz podršku organizacije EuroNatur iz Njemačke implementirao projekat „Izgradnja kapaciteta stručnjaka za velike zvijeri u Bosni i Hercegovini“ kroz kojeg su financijski podržane zajedničke aktivnosti Nacionalnog parka Una, ŠPD „Unsko-sanske šume“ i ULO „Bihać“, te vršena edukacija mladih osoba potencijalnih stručnjaka za velike zvijeri.

Trenutno je u toku projekat „BEAR in Mind’’ koji Udruga za zaštitu okoliša i održivog razvitka „Naša baština“ implementira u saradnji sa partnerskim organizacijama Ornitološko društvo ,,Naše ptice“ iz Bosne i Hercegovine i Centar za zaštitu i proučavanje ptica iz Crne Gore, a financira Europska unija u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Pored organizacija, u Bosni i Hercegovini je sve više i pojedinaca koji su zainteresovani za istraživanja velikih zvijeri. Tako je Denis Huskić iz Udruženja lovačkih orgnizacija „Bihać“ uz podršku NP Una bio nosilac projekta „Monitoring euroazijskog risa (Lynx Lynx) na području grada Bihaća“, financiran od strane Centra za životnu sredinu Banja Luka.

Tijana Trbojević iz Banja Luke od ove godine provodi još jedan projekat odnosno nastavlja istraživanja vezana za monitoring risa „Istraživanje potencijalne prisutnosti balkanskog risa u Bosni i Hercegovini“ finansiran od strane Rufford fondacije iz Velike Britanije. Važnost ovog projekta je u tome što će se na području Nacionalnog parka Sutjeska i drugim dijelovima istočne BIH pokušati ustanoviti prisutnost balkanskog risa (Lynx lynx balcanicus), zbog pretpostavke da je došlo do spajanja populacija, dinarskog (Lynx Lynx) i balkanskog risa.

Namjera je i jedan od ciljeva Nacionalnog parka Una da se zajedničkim snagama sa ostalim zainteresiranim u BIH, radi na uspostavljanju kontakata i kreiranja zajedničkih projekata sa subjektima iz susjednih zemljama, a u cilju uspostavljanja suradnje i prijavljivanja projekata na dostupne fondove EU koji podržavaju projekte vezane za biodiverzitet i zaštitu prirode na regionalnom nivou. U tom pravcu se planiraju aktivnosti te je nedavno oformljena Regionalna platforma za velike zvijeri za dinarsko područje, a gdje je član Haris Hadžihajdarević ispred NP Una i ostalih uključenih u aktivnosti vezane za velike zvijeri.

Uskoro će se navršiti 10 godina otkako je Nacionalni park Una započeo sa aktivnostima istraživanja velikih zvijeri u Nacionalnom parku Una i šire, a tokom proteklog vremena naučili smo puno toga od eksperata za velike zvijeri sa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i stekli zavidno iskustvo koje povremeno prenosimo i kolegama iz drugih zaštićenih područja, vladinih i nevladinih organizacija i pojedincima koji se interesiraju za velike zvijeri.

Tekst: Haris Hadžihajdarević