Projekat VUK

Cilj projekta je kontinuitet u stvaranju podloge za očuvanje i obnovu biološki vrijedne baštine raznolikosti Nacionalnog parka Una, s naglaskom na faunu kralješnjaka i globalno ugroženih vrsta velikih zvijeri, usvajanje novih znanja, njihovo pretvaranje u novu gospodarsku vrijednost prostora.

Jačanje kapaciteta Preduzeća kao upravitelja u svrhu zaštite divljih zvijeri I upravljanja vukom na zaštićenom području I Unsko sanskom kantonu sa intencijom da se stečena znanja I iskustva prenose na druga zaštićena područja u BIH, kao i šumarije i lovačka udruženja u Unsko sanskom kantonu.    

Vrlo je bitno da se projektom uspostave mehanizmi za dugoročne aktivnosti kojima bi se osigurala zaštita populacije, praćenje i inventarizacija populacije vuka u NP Una i USK i način harmonične koegzistencije sa ljudima, te takvi mehanizimi prenesu na ostala područja u zemlji.

Nastavkom faze vuk, uporedo bi se odvijale i aktivnosti koje se tiču praćenja, hvatanja i obilježavanja jednog medvjeda obzirom da iz prethodne faze imamo određenu opremu, kao i potrebno znanje i iskustvo za veću samostalnost  u radu.

Projektom, kao i aktivnostima nakon njegovog završetka na širem području bi se vršilo praćenje, inventarizacija i mapiranje populacije vuka kao ugrožene vrste i time dobili važni podaci za proces uspostave ekološke mreže natura 2000, te procjena stepena ugroženosti ove vrste i staništa u skladu sa IUCN standardima.

U razvojnim smjernicama NP Una obavezna je izrada odgovarajuće prostorno planske dokumentacije i planova zaštite bioraznolikosti koji, obzirom da obitavaju na zaštićenom prostoru, uključuju i velike zvijeri (vuk, medvjed, ris) i divlja mačka. 

Za očuvanje bioraznolikosti uvodi se niz mjera, među kojima su kao prva faza znanstvena istraživanja sa akcentom na inventarizaciju i utvrđivanje stanja. Potom se rade planovi zaštite, oporavka i upravljanja za pojedine rijetke, ugrožene i endemične vrste u slijedećim fazama, implementiraju međunarodne konvencije i sporazumi, kreiraju nove liste zaštićenih vrsta, identificiraju indikatori zaštite i osmišljava monitoring. Sve skupa je dugogodišnji i obiman posao koji osim velikih finansijskih ulaganja treba i ljudske resurse koji mogu implementirati i voditi sve navedene aktivnosti.

Prije izrade navedenih planova potrebno je odrediti glavne faktore koji utječu na kretanje brojnosti ugrožene populacije, te razumjeti njihove međuodnose i dinamiku. Stoga je neophodno upoznavanje osnovnih činjenica o biologiji populacija velikih zvijeri, kao i njihovog utjecaja na život ljudi na istim prostorima. Također treba istražiti i osobine onih ljudskih aktivnosti koje najviše utječu na dinamiku populacije vuka. Te spoznaje koriste se za donošenje odluka pri upravljanje tom zaštićenom, vrstom.

Sve ovo je dovoljan razlog da se projekt Divljina i život zvijeri NP Una nastavi sa fokusom na teren Nacionalnog parka i tendencijom ''izlaska'' iz prostora NP Una.

Očuvanje bioraznolikosti: količina i kvaliteta prikupljenih podataka o velikim zvijerima i staništu podloga su za izradu planova upravljanja i zaštitu bioraznolikosti prostora, primjenjivi i na međunarodnom nivou, naročito u regionalnoj suradnji u akcijama zaštite i/ili ponovnog naseljavanja velikih zvijeri, za što su potrebne prethodne studije o stupnju prikladnosti staništa (Habitat Suitability Index - HSI).

Osim toga rezultati projekta ispunjavaju obaveze nekih bitnih konvencija/dokumenata:

•              Konvencije o biološkoj raznolikosti 2002.

•              Konvencije o zaštiti Evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija)

•              Direktive HABITAT (Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune br. 92/43/EEC)

•              Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (Bon)

•              Regulativa Europske zajednice o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine (97/338/EEC)

•              Crvenoj listi ugroženih vrsta Svjetske unije za zaštitu prirode IUCN-a i Federacije BIH

Rezultati projekta su priprema (stanje i potrebe) za priključenje područja nacionalnog parka Una mreži Natura 2000. Vrlo važna je suradnja sa susjednim zaštićenim područjima, a posebno sa NP Plitvička jezera koja su vrlo blizu NP 

Una, te u tom smislu i sa ŠPD Unsko sanske šume koje upravljaju dijelom granične planine između BIH i HR - Plješevica koja čini međuprostor između ova 2 nacionalna parka i predstavlja vrlo bitan prostor za naučno istraživački rad kada su u pitanju velike zvijeri i općenito istraživanja flore i faune.

Naučni: podaci o biologiji, ekologiji, vrstama, staništu su nemjerljiv doprinos naučno – istraživačkoj zajednici Bosne i Hercegovine, osiguravaju naučno dokazanu vrijednost bioraznolikosti i međunarodnu vidljivost područja.

Održivi razvoj: rezultati (turističke atrakcije) daju dodatnu vrijednost prostoru i imaju višestruki utjecaj na podizanje kvaliteta turističke ponude, te atraktivnosti Nacionalnog parka. Stvara se podloga za posjetiteljski turizam, foto turizam u staništu, naučni i edukativni turizam, eventualno lovni turizam tokom planiranih zahvata u populaciji izvan granica Parka.

Edukativni rezultati: program sa učenicima i program suživota čovjeka i velikih zvijeri educiraju javnost i interesne skupine o biologiji, ekologiji, i načinima koegzistencije ljudi i velikih zvijeri. Uticati će na podizanje javne svijesti o potrebi očuvanja populacija zvijeri u NP. Projekat otvara mogućnost da se započne program edukacije mladog stručnjaka stručnjaka za bioraznolikost za području NP Una i Unsko sanskog kantona, kao i šire.

Menadžment plan: ukupne rezultate bit će moguće inkorporirativrlo su bitni za izradu novog plana upravljanja za  Nacionalni park Una koji će biti potrebno pripremiti za 2021 godinu kada ističe postojeći PU. Poznavanje svih ekoloških osobitosti zvijeri bitno je za kvalitetnu izradu "studije o utjecaju na okoliš" (staze, prometnice i drugi zahvati u staništu). Prilikom izrade ili revizije planskih dokumenata nužni su podaci o biologiji i ekologiji velikih zvijeri, i to posebno zbog njihovih velikih životnih prostora i osjetljive ekološke uloge, a posebne atraktivnosti za posjetitelje. Naročito važno je da će se rezultati moći koristiti u razvoju sve popularnijeg prirodi bliskog turizma (eko-turizma), kreiranju novih turističkih sadržaja i elektronske promocije.

Publikacije: značajne za promociju privrednog, turističkog i ekološkog statusa NP, ali i vrlo važno stručno publiciranje.

Međunarodne obaveze: rezultati projekta su podloga za ispunjavanje međunarodnih obaveza (sporazuma, konvencija), temelj za uključivanje područja u baze podataka i umrežavanje u evropski prostor, naročito u program Natura 2000.