Nacionalni park UNA | JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA
JP Nacionalni park „Una“Bihać Bosanska br.1 77 000 B I H A Ć Broj: 01-622/12 Bihać,22.05.2012.godine Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 81/08); člana 40. Statuta JP Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać („Službene novine Federacije BiH“ Broj:58/09); člana 2. Pravilnika o radu JP Nacionalni park „Una”d.o.o. Bihać, a u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, direktor raspisuje: J A V N I O G L A S za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslovima 1.TEHNIČKI SEKRETAR 1 (jedan) izvršilac Opis radnih zadataka zaposlenika: - Vrši provjeru i prepis korespodencije, koncepata i izvještaja iz diktata ili pisanih bilješki u skladu sa uredskim standardima, pomoću pisaće mašine ili računara za obradu teksta. Vrši praćenje primljene i odaslane pošte; pregled, bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa; ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovom organiziranju. Vrši provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja. obavljanje rutinsku korespondenciju na vlastitu inicijativu. Organiziranje i nadgledanje sistema arhiviranja; vrši i druge poslove po nalogu predpostavljenog. 2. VOZAČ 1 (jedan) izvršilac Opis radnih zadataka zaposlenika: - Obavlja poslove vozača, obavlja manje intervencije na vozilima, odgovoran je za primjeran izgled vozila, prati propise iz područja sigurnosti prometa, radi i druge poslove po nalogu direktora. 3. ADMINISTRATIVNO PRAVNI STRUČNI SARADNIK - 1 (jedan) izvršilac Opis radnih zadataka zaposlenika: - Planira, organizira i koordinira komunikaciju između organizacionih jedinica kao i između NP-a i viših nivoa vlasti. Planira i vodi administrativnu korespodenciju. Pregleda zahtjev za sastanke, organizira sastanke i vrši raspored. Organizira vođenje i odlaganje dokumentacije, te pomaže direktoru i ostalom rukovodnom osoblju. Vodi zapisnike sa sastanaka, skupštine i nadzornog odbora. Proučava zakonske propise iz oblasti zaštite prirode. Prikuplja, obrađuje i prezentira statističke podatke. Vrši kontrolu nadzorničke službe, radi i druge poslove po nalogu direktora. 4. NADZORNIK PRIRODNIH PARKOVA - GLAVNI NADZORNI 1 (jedan) izvršilac Opis radnih zadataka zaposlenika: - Vodi i koordinira rad nadzornika u NP. Odgovoran je za provođenje propisa koji se odnose na zaštitu NP-a, ovlašten je za provođenje nadzora utvrđenog zakonom. Radi i druge poslove po nalogu direktora i Uprave preduzeća. Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove: a) Opći 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup,niti da se protiv njega vodi krivični postupak, 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovine u periodu 3 (tri )godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije, 5. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 6. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka prema Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, 7. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. b) Posebni - za poziciju 01. 1. da ima srednju stručnu spremu,gimnazija ili ekonomska škola-jezičko-prevodilačkog smjera, 2. najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva od čega najmanje 2 godine rada u struci, 3. da poznaje rad na računaru, 4. poznavanje engleskog jezika. - za poziciju 02. 1. da ima srednju stručnu spremu/KV odgovarajućeg tehničkog smjera, 2. najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva na istovrsnim poslovima, 3. položen vozački ispit B kategorije. - za poziciju 03. 1. da ima višu stručnu spremu,pravnik, 2. najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva od čega najmanje 1 godinu rada u struci, 3. da poznaje rad na računaru, 4. poznavanje jednog svjetskog jezika. - za poziciju 04. 1. da ima visoku stručnu spremu, dipl.kriminalista, 2. najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, 3. da poznaje rad na računaru, 4. poznavanje jednog svjetskog jezika, 5. položen vozački ispit B kategorije. Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju , adresu i kontakt telefon. Uz prijavu je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to: - izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od tri mjeseca) ili kopiju CIPS –ove lične karte, - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca) ili kopiju CIPS –ove lične karte, - uvjerenja o nekažnjavanju (ne starija od tri mjeseca), za uslove iz tačke 3., - potpisane izjave ovjerene od strane ovlaštenog organa za uslove iz tačke 4. i 5., - diplomu o stečenoj stučnoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova (ne starije od 3 mjeseca) za kandidate koji budu izabrani (ovaj dokument se dostavlja naknadno). Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima. Obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca za pozicije 01;02,03;, a za poziciju 04. u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" Sarajevo, Unsko-sanske novine – Krajina Bihać, 037-Bihać i web stranici JP Nacionalni parka „Una”d.o.o.Bihać. Kovertirane prijave sa traženim dokumentima dostaviti na adresu: JP Nacionalni park “Una”d.o.o. Bihać Ul. Bosanska br.1. 77 000 B I H A Ć sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. JP Nacionalni park „Una“Bihać Bosanska br.1 77 000 B I H A Ć Broj: 01-623/12 Bihać,22.05.2012.godine Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 81/08); člana 40. Statuta JP Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać („Službene novine Federacije BiH“ Broj:58/09); člana 2. Pravilnika o radu JP Nacionalni park „Una”d.o.o. Bihać, a u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, direktor raspisuje: J A V N I O G L A S za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na poslovima 1.NADZORNIK PRIRODNIH PARKOVA - određeno 4 mjeseca - 8 (osam) izvršilaca - određeno 6 mjeseci - 4 (četiri) izvršioca - određeno 8 mjeseci - 4 (četiri) izvršioca Opis radnih zadataka zaposlenika: - Obilazi NP radi spriječavanja krađa, nasilništva, ilegalnog ulaska u NP, ubijanje divljači, nezakonitog ribolova, siječe šume. Vrši nadzor nad vodotocima i ostalim područjem NP u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu biljnog i životinjskog svijeta u NP. Koriste silu i tehnička sredstva kad je to neopodno u izvršavanju svog posla. Radi i druge poslove po nalogu/naredbi predpostavljenog i direktora. 2. PUTAR (ŠUMSKI PUTAR) (određeno 6 mjeseci) - 1 (jedan) izvršilac Opis radnih zadataka zaposlenika: - Održava puteve i staze u NP u prohodnom stanju, po potrebi ih nasipa i obilježava. Radi poslove kopanja, utovara, istovara, zalijevanje i pljevljenje. Obavlja i druge jednostavne poslove koji zahtjevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor. Radi i druge poslove po nalogu predpostavljenog. 3. RECEPCIONAR (određeno 5 mjeseci) - 4 (četiri) izvršioca Opis radnih zadataka zaposlenika: - Odgovoran je za stanje i rad ulaza (recepcije) u NP. Prodaje ulaznice u NP i karte za parkiranje. U slučaju nedopuštenog ulaza u NP obavještava nadzornike. Daje osnovne informacije posjetiteljima, prodaje suvenire izdaje informativne prospekte i brošure, specificira novac i predaje dnevni pazar. Daje dnevne izvještaje o stanju kontroliranih dnevnih ulazaka u NP, kao i o naplaćenim ulaznicama, za organizirane grupe i pojedince. Stara se o čistoći i estetskom izgledu recepcije, informira posjetitelje o izletima i sadržajima u NP, iznajmljuje bicikla i drugu opremu. Radi i druge poslove po nalogu predpostavljenog. 4. TURISTIČKI VODIČ (određeno 4 mjeseca) - 1 (jedan) izvršilac Opis radnih zadataka zaposlenika: - Prati pojedince i grupe na turističkim obilaskima i izletima u NP, opisuje znamenitosti i vodi brigu o njihovoj udobnosti. Radi i druge poslove po nalogu predpostavljenog. Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove: a) Opći 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da se protiv njega vodi krivični postupak, 4. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka prema Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, 5. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. b) Posebni - za poziciju 01. 1. da ima III/IV stepen stručne spreme, 2 najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva, 3 položen vozački ispit B kategorije. -za poziciju 02. 1. da ima II/III stepen stručne spreme, 1. najmanje 1 (jednu) godina radnog iskustva, 2. položen vozački ispit B kategorije. -za poziciju 03. 1 da ima IV stepen stručne spreme, 2. najmanje 1 godinu radnog iskustva, 3. da poznaje rad na računaru, 3. poznavanje jednog svjetskog jezika, 4. položen vozački ispit B kategorije. -za poziciju 04. 1. da ima IV stepen stručne spreme informativno tehničkog ili društvenog smjera, 2. najmanje 1(jednu) godinu radnog iskustva, 3. da poznaje rad na računaru, 4. poznavanje jednog svjetskog jezika, 5. položen vozački ispit B kategorije. Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju , adresu i kontakt telefon. Uz prijavu je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to: - izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od tri mjeseca) ili kopiju CIPS –ove lične karte, - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca) ili kopiju CIPS –ove lične karte, - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca), - diplomu o stečenoj stučnoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova (ne starije od mjeseca) za kandidate koji budu izabrani (ovaj dokument se dostavlja naknadno). Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" Sarajevo, Unsko-sanske novine – Krajina Bihać, 037- Bihać i web stranici JP Nacionalni parka „Una” d.o.o. Bihać Kovertirane prijave sa traženim dokumentima dostaviti na adresu: JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać Ul. Bosanska br.1. 77 000 B I H A Ć sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Datum objave: 2012-05-23 Izvor: NP UNA
Kontakt Galerija Marketing Video Publikacije
© nationalpark-una.ba 2011 - 2016 | Sva prava pridržana. Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.
Stranica je najbolje prikazana koristeći Mozillu Firefox ili Google Chrome!
developed by Amar Vuković