Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a pružilo podršku aktivnostima Nacionalnog parka "Una"

Projekt regionalnog značaja “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ –  Sava TIES , bila je glavna tema sastanka ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sulejmana Kulenovića  i direktora JP NP” Una” Amarilda Mulića sa suradnicima.

Najveći dio površina Nacionalnog parka pokrivaju različiti tipovi šuma, područje raznovrsnim biljnih zajednica izuzetne vrijednosti sa preko 1.900 biljnih vrsta, što iznosi 52,19% svih vrsta prisutnih u Bosni i Hercegovini. U prostoru je evidentirano 177 oficijenlih i 105 potencijalno ljekovitih,jestivih,vitaminskih i aromatičnih biljnih vrsta, ali su korovna i ruderalna vegetacija vezana je uz sva naselja na ovom području.

Invazivne strane vrste glavni su izazov za zaštitu bioraznolikosti u 21. Stoljeću, što je bila glavna tema ovog sastanka. Japanski dvornik (Reynoutria japonica) je trajnica, biljka koja može narasti i do tri metra , metličastog cvijeta, voli rasti uz potoke i rijeke, pa je tako svoje stanište našla na više lokacija u Parku. Za razliku od Japana, svoje domovine, u Evropi nema prirodnog neprijatelja, te brzo raste i brzo se širi. S obzirom da ima jak, razgranat i veoma vitalan korijen, tako ugrožava opstanak domaćih vrsta koje rastu na tom području.

Teško se uništava jer čupanje korijena nije nimalo lako, a moraju se odstraniti i najmanji djelići. Drugi način uništavanja, herbicidima u Parku nije dozvoljen jer se zemljište kontaminira.

Ovaj problem možemo riješiti jedino učinkovitom suradnjom različitih struka, nacionalnih/lokalnih vlasti i lokalnog stanovništa i doći do  željenih rezultata.

Druga tema o kojoj se razgovaralo je problem zaštite i organizacije kontrole šume jer su, uprkos velikim naporima koje JP Nacionalni park “Una” poduzima na čuvanju i zaštiti šuma, bespravna  sječa i šumska krađa kao i nelegalan promet i dalje prisutni kao veliki problem, jer se na ovom području nalazi određen broj šuma u privatnom vlasništvu. Srž problema se krije u činjenici zbog problema u organizaciji rada Uprave za šumarstvo USK gdje dolazi do nepravilnosti, a posebno kada je u pitanju doznačavanje, obrojčavanje i izvoz drveta za sječu u privatnim šumama na području Nacionalnog parka “Una”. Nesređenost u ovoj oblasti dodatno doprinosi činjenica da na nivou F BiH još uvijek ne postoji Zakon o šumama.

__________________________________________________

The project of regional significance “Preserving  Sava River Basin Habitats through Transnational Management of invasive  Alien species! – Sava TIES, was the main topic of the meeting between the Minister of Agriculture, Water and Forestry  of Una- Sana canton, Sulejman Kulenović and director Una NP Amarildo Mulić associates.

Ecological conditions have enabled the development of a large number of diverse plant communities of exceptional value with over 1.900 plant species, which is 52,19% of all species present in Bosnia and Herzegovina. The area has recorded 177 official and 105 potentially medicinal, edible, of vitamin and aromatic plant species. Invasive alien species are a major challenge for biodiversity conservation in the 21st century, which was the main topic of this meeting. Japanese Dvornik (Reynoutria japonica) is a perennial plant that can grow up to three meters, with beautiful flowers, likes to grow along streams and rivers, so their habitat was found at several locations in the park. Unlike Japan, his home country, in Europe there are no natural enemies, and fast growing and rapidly expanding. Since it has a strong, diversified and very vital root, it endangeres the survival of native species that grow in this area. It is difficult to destroy because even the smallest fragments of the roots have to be the removed.

Another way of destruction, with  herbicides, in the Park is not allowed because the land is contaminated. 

This problem can be solved only through effective cooperation between different professions, national / local authorities and local people and in that way we can reach the goals. 

Another topic that was discussed is the problem of the organization of control forest because, despite the best efforts of "Una"  NP is taking on keeping and protection of forests, illegal logging and forest theft as well as illegal traffic, still present as a burning issue, because in this area there a number of private forests. The core of the problem lies in the fact because of problems in the organization of the Directorate for forestry USC where irregularities occur, and in particular when it comes to the allocation, numbering and export wood for felling in private forests in "Una" NP. The unclear in this area further contributes to the fact that at the level of Bosnia and Herzegovina there is still no law on forests.