NP Una i ŠPD Unsko sanske šume uspostavljaju suradnju na praćenju i istraživanju velikih zvijeri

Proteklih dana otpočele su terenske aktivnosti i suradnja Nacionalnog parka Una sa ŠPD "Unsko sanske šume" d.o.o. po pitanju naučnog istraživanja i praćenja velikih zvijeri na području Posebnog lovišta Plješevica.

Od samih početaka uspostave zaštićenog područja Nacionalni park Una, uprava Parka je sukladno svojim skromnim mogućnostima i kroz raspoložive projekte od 2012. godine započela znanstvena istraživanja vrsta, posebno životinjskih sa akcentom na velike zvijeri. Tokom proteklih godina učeći i radeći sa ekspertima iz veterinarskih fakulteta iz Zagreba i Sarajeva, kao i Biotehničkog fakulteta u Bihaću, stekli smo znanja i iskustava u istraživanju i praćenju velikih zvijeri, kao i dobar dio potrebne opreme. Svjesni da za istraživanje medvjeda, vuka i risa područje NP Una nije dovoljno veliko i da je potrebno postepeno uključivati i druge zainteresirane strane, proteklih dana je započela suradnja sa ŠPD Unsko sanske šume kao upraviteljem najvećeg dijela šumskih ekosistema u USK, a na bazi Memoranduma o suradnji koji je potpisan između ova dva preduzeća 2012. godine.

Naime, provodeći projekat "Divljina i život zvijeri NP Una-faza vuk" Nacionalni park Una je predložio upravi ŠPD da se projektno područje proširi na Posebno lovište Plješevica kao vrlo važno pogranično područje sa Hrvatskom koje je stanište sve tri velike zvijeri, a uprava ŠPD se složila sa prijedlogom.

Za Plješevicu se može reći da je posebna planina vrlo bogatog biodiverziteta koja se proteže u HR i BIH, a sjeverni dio planine se nalazi izmedju 2 nacionalna parka, NP Una i NP Plitvička jezera gdje se praćenje velikih zvijeri provodi godinama, te ovo veliko planinsko područje čini jedinstven ekosistem i vrlo je važno kao stanište za sve 3 velike zvijeri. Na ovoj planini dijelimo populacije pa su tako čopori vukova ali i jedinke medvjeda i risa obilježene GPS ogrlicama u HR i BIH dosta vremena provode sa BIH tj. sa HR strane Plješevice.

Pored ŠPD za ovakav vid suradnje i zajedničko kreiranje projekata želimo zainteresirati i druge dionike kao što su lovačka udruženja, nadležne institucije i nevladine organizacije koje iskažu interes za velike zvijeri i njihovo praćenje u znanstvene svrhe.

U suradnji sa nekim međunarodnim organizacijama za zaštitu prirode započeli smo aktivnosti pripremanja velikih prekograničnih projekata koji bi pored vrsta i staništa uključivao i istraživanja podzemnog svijeta sa obje strane granice odnosno hidrologije krša dijela područja Unsko sanskog kantona i Like uključujući i dva nacionalna parka. Radi se o projektima koji po planiranom obimu aktivnosti, broju partnera u projektu, veličini projektnog područja, znanstvenim oblastima koje će se uključiti, kao i metodologijama koje će se primijeniti, iziskuju značajna financijska sredstva. Jedan od bitniji ciljeva budućeg projekta bi bila i izobrazba mladih stručnjaka iz znanstvenih oblasti koje će bit zastupljene u projektu.

O ovim projektima ćemo blagovremeno obavijestiti javnost odnosno kada njihova provedba bude izvijesna.