Javni oglas za prijem radnika

JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

Bosanska br.1

77 000  B  I  H  A  Ć

Broj:  01-2860/17

Bihać,  20.10.2017. godine

 

            Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 40. i 43. Statuta JP Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać („Službene novine Federacije BiH“ broj: 58/09 i 31/14), člana 2. Pravilnika o radu JP Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać, Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 1145/2017 od 24.08.2017. godine, Zaključka Nadzornog odbora broj: 02-2719-4/17 od 09.10.2017. godine, te Odluke broj: 01-2800/17 od 13.10.2017. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, direktor raspisuje                                                                                                                                                                                                                                                               
JAVNI  OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na poslovima

 

1. NADZORNIK PRIRODNIH PARKOVA - ZAMJENIK GLAVNOG NADZORNIKA

 

- 1 (jedan) izvršilac

 

Opis radnih zadataka radnika:

            - Pomaže glavnom nadzorniku u koordinaciji nadzora i nadzornika u NP. Neposredno rukovodi nadzornicima i prenosi im naloge/naredbe glavnog nadzornika. Zamjenjuje glavnog nadzornika u slučaju spriječenosti, sa ovlaštenjima koja mu pismeno odredi glavni nadzornik. Uz suglasnost direktora, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog nadzornika i direktora.

 

      Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:

 a) Opći

   1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
   2. da je stariji od 18 godina;

   3. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti da se protiv njega vodi krivični postupak;
   4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
        u  Bosni i Hercegovine u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije; 
   5. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

   6. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka

        prema Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka,

   7. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

b) Posebni

   1. da ima Visoku stručnu spremu (VSS), dipl. kriminalista, ekonomski fakultet - smjer menadžment;

   2. najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;

   3. da poznaje rad na računaru;

   4. poznavanje jednog svjetskog jezika;

   5. položen vozački ispit B kategorije.

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

-  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS-ove lične karte,

-  izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
-  uvjerenja o nekažnjavanju (ne starija od 3 mjeseca) izdata od MUP-a,

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca) izdato od nadležnog suda,

-  izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u  Bosni i Hercegovine u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije,

-  izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-  diplomu o stečenoj stučnoj spremi,
-  uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova, (ne starije od 3 mjeseca) za kandidata koji bude izabran

   (ovaj dokument se dostavlja naknadno),

- dokaz o radnom iskustvu,

- diplomu ili certifikat o poznavanju rada na računaru,

- diplomu ili certifikat o poznavanju jednog svjetskog jezika,

- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

 

Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni oglas neće se vraćati kandidatima.                                                                  

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ Sarajevo i na web stranici JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać.


Kovertirane prijave sa traženim dokumentima dostaviti na adresu: 

JP Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać

Ul. Bosanska  br.1. 

77 000   B I H A Ć 

sa naznakom: 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.