Započeo projekt #Sava TIES

Projekt regionalnog značaja “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ – Sava TIES započeo je 1. juna 2018. godine. Tijekom iduće tri godine projekt će se provoditi na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. To su biljke koje prirodno ne žive na našem području, već su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim utjecajem. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste ili ih čak u potpunosti istiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i sl. Ukratko – mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i iznimno ih je teško iskorijeniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara godišnje, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF i program IPA). Ukupna vrijednost iznosi 1.604.137 €! Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.

U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testirat će se različite metode za učinkovito uklanjanje biljaka poput japanskog dvornika, čivitnjače i pajasena, koje već uzrokuju ozbiljne štete u slivu rijeke Save. Naglasak je na međusektorskoj suradnji jer jedino učinkovitom suradnjom različitih struka, nacionalnih/lokalnih vlasti i lokalnog stanovništa možemo doći do željenih rezultata.

Ovaj projekt važan je također s gledišta jačanja i unapređenja Mreže parkova uz rijeku Savu (Sava Parks Network) čiji je dugoročni cilj očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti rijeke Save od izvora do ušća, njenih pritoka i poplavnih površina, bioraznolikosti, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasljeđa.

Invazivne strane vrste glavni su izazov za zaštitu bioraznolikosti u 21. stoljeću. Ujedno, one su glavni izazov pred nama! Pratite nas na službenoj internet stranici i na društvenim mrežama! Posjetite našu ljepoticu rijeku Savu, fotografirajte, objavite… i ne zaboravite koristiti #SavaTIES!

 

 

Regionally significant project „Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species – Sava TIES“ started on 1 June 2018. During the next three years this project will be implemented in four countries of the Sava River basin: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia. The main project goal is to find an effective solution for permanent eradication of invasive alien plants, to reduce habitat fragmentation and improve the connectivity of the transnational ecological corridor. Invasive alien plants are species that are non-native to our ecosystem, but are primarily human introduced. They are spreading uncontrolled in the Sava River basin, having a negative effect or even pushing out other native species, reduceng soil fertility and cultivable agricultural surfaces, causing major problems in flood control and much more. To conclude – they change important European natural habitats and are very difficult to eradicate. It is not only a nature protection problem; it also has negative effect on human health and causes major economic losses. It is estimated that the damage invasive alien species (IAS) have on the global economy is more than USD 1,4 trillion per year, representing nearly 5% of the world economy.

Project is co-financed by EU funds (European Regional Development Fund - ERDF and IPA). The total value is EUR 1,604.137! Project partners are EuroNatur Foundation, Public Institution Ljubljansko barje Nature Park, Lonjsko Polje Nature Park Public Institution, Public Institution Green Ring, Public Company National Park “Una” LLC Bihać, Center for Environment, Institute for Nature Conservation of Voivodina Province, Nature Conservation Movement Sremska Mitrovica and Public Enterprise „Vojvodinašume“. As part of the project, different methods of effective removal or eradication of IAS plants such as Japanese knotweed, False indigo bush and Tree of heaven which are already causing serious damage in the Sava River basin will be tested on seven pilot areas in four countries. The emphasis is on cross-sectoral cooperation, as we can only achieve desired results through cooperation of different stakeholders, national/local governments and local inhabitants.

The significance of this project lies in the strengthening and improving Sava Parks network of protected areas, established in 2015 to jointly respond to nature conservation challenges in the Sava River basin. Its long-term goal is to preserve the natural and cultural heritage of the river Sava from its source to confluence.

Invasive alien species are the main challenge of biodiversity conservation in the 21st century. They are also our main challenge! Follow us on our official website and on social networks. Visit beautiful Sava River; take photos, publish them… and don't forget to use #SavaTIES!